Gelir Servisi

Emlak Vergisi

Emlak Vergisi Beyannamesi :
Türkiye sınırları içinde bulunan binalar 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi gereğince emlak vergisine tabiidir.

Yapılacak işlemler :
Emlak vergisi yeni bir yerin satın alınması veya intikal etmesi üzerine ilgili belediyeye bildirimle müracaat etmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve ödenir.

Mükellef :
Emlak vergisini bina, arsa ve arazinin malikleri varsa intifa hakkısahipleri her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler öder.

Gerekli Bilgi ve Belgeler :
•Nüfus cüzdanı.
•Tapu ve tapu tahsis fotokopisi.
•Vekâletname.(Başkası adına verilecekse)
•Kısıtlılık uygulanacaksa kısıtlılık belgesi. ( Bu belge belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğünden temin edilir.)
•Vatandaşlık no- vergi sicil no.

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri
Yeni alınan veya intikal eden bir gayrimenkulün bildirimi alındığıbütçe yılı içerisinde emlağın bulunduğu belediyeye verilir. işlem, yılın son üç ayında gerçekleştiyse üç ay içinde bildirim verilmesi gerekmektedir.

Emlak vergisi 1. taksit mart, nisan, mayıs aylarında, 2. taksit kasım ayı içerisinde olmak üzere iki eşit taksitle ödenir.

Ölümlerde; veraset ilamı ile birlikte 3 ay içinde varislerin emlak beyannamesi verilmelidir.

Vergi Oranları
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29.maddesi gereğince tespit edilen değerin;
 
 Binalarda         : %o2 si
 İşyerlerinde     : %o4 si
 Arsalarda         : %o6 si
 Arazilerde        : %o2 si

Muafiyetleri

Emeklilerin Muafiyetleri ve İşlemleri

Emlak vergisi Kanunu’nun 4962 sayılı kanunun 15. maddesiyle değişik 8. maddesine göre gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olması halinde bu meskenlerine ait ödenecek emlak vergisinden muaftılar.
Muafiyetten faydalanmak isteyen mükellefler; Emekli cüzdanı fotokopisi ile emeklilere ait formu doldurup imzalayarak belediyenin tahakkuk şefliğine müracaat etmek suretiyle tahakkuk kayıtlarını kapattırabilirler.
 
Hiçbir Geliri Olmayan Mükellef Muafiyet  İşlemleri

Hiçbir geliri olmadığını beyan ederek emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına ait alacakları belgeler ile hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin tek meskenlerine ait formu doldurarak belediye tahakkuk şefliğine müracaat ederek muafiyet işlemlerini yaptırabilirler.
 

 Özürlü Mükellef Muafiyetleri  ve İşlemleri

5378 sayılı “ Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 22. maddesi ile Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan indirimli bina vergisi oranına ilişkin hükme özürlüler ifadesi eklenerek özürlülerin indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmaları sağlanmıştır.
Özürlülerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilerek tek meskeni olan özürlülere ait indirimli bina vergisi bildirim formunu doldurup, dilekçe ile Tahakkuk Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi


Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisi’ne tabidir.


Mükellefiyeti
Verginin mükellefi binaları kullananlardır. Boş bulunan hiçbir şekilde kullanılmayan binalar 01.01.2004 tarihinden itibaren çevre temizlik vergisine tabi tutulmamaktadır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanıp su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve fatura ile birlikte ESKİ tarafından tahsil edilir.

Gerekli Belgeleri
Konutların vergileri su faturaları ile tahakkuk ve tahsil edildiğinden herhangi bir işleme  ve belgeye gerek yoktur.
İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi Belediyelerce tahakkuk ve tahsil edilir.

Yeni açılan işyerleri için;
Vergi Levhasının Fotokopisi,(işyeri açma tutanağı)

Kiracı ise kira sözleşmesi
Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi ile müdürlüğümüze müracaat etmeniz yeterlidir.


Ödeme Süreleri
İşyeri Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit tutarı Mayıs ayı sonuna kadar, 2.taksit tutarı ise Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesi

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi :
İlçe belediye sınırları içerisinde işletme sahibi iseniz ve bu işle ilgili tabela veya afişiniz varsa belediyelere İlan ve reklâm vergisi ödemek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :
•Fatura. (Yeni tabela asanlar için)
•İlan ve reklâm vergisi beyannamesi.

Yapılacak işlemler :
İlan ve reklâm beyannamesi doldurabilmek için ilanın cinsine göre belirlenen (ışıklı, ışıksız veya bez ilan) birim Fiyatlarını tahakkuk şefliğinden öğrenmek gerekir. Bu bilgilerle ilanın metrekaresine göre beyanname doldurulur. Beyanname doldurulduktan sonra tahakkuk fişi kestirilir.

Tahakkuk fişinizle birlikte tahsil şefliğine giderek verginizi ödeyebilirsiniz.

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri :
Yeni asılacak ilanlarda ilan asılmadan önce fatura ile birlikte müracaat etmek gerekir. Daha önce mükellefiyetiniz varsa her yılın ocak ayıiçerisinde beyanname vermeniz gerekir.

Bez afiş gibi geçici ilanlarda, haftalık tarifeden vergisi ödendikten sonra afiş mühürletilir ve asılma müsaadesi alınır.

Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında bulunan ana arterlere  cephesi bulunan binalar üzerine asılacak ilan reklâmlar ile bu alanlara asılacak ilan reklâmların vergileri için Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat edilir.

Haberleşme Vergisi


Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.

Mükellefiyeti
Verginin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon İdaresidir.
 
Beyan ve Ödeme
Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden Haberleşme Vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.
 
Vergi Matrahı
Tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.

Vergi Oranı
Haberleşme vergisinin oranı yüzde 1'dir.

Muafiyetler
Genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili ve data ücretinden vergi alınmaz.

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi


Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.

Mükellefiyeti
Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

Sorumlusu 
Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.

Vergi Matrahı
Tüketilen elektrik ve havagazının satış bedelidir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.

Vergi Oranı
     a)  İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1,
     b)  (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden

yüzde 5,
     c)  Havagazının satış bedelinden yüzde 5.

 
Beyan ve Ödeme 
Sorumlu kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar. 
 
Gerekli Belgeler
Beyanname veya Bildirim Yazısı.

Muafiyetler
Elektrik ve havagazı işleri bütçesi içinde yer alan belediyeler,
Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşları, Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethaneler, Milletlerarası; panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar, Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseseleri.

Eğlence Vergisi Beyannamesi :
Belediye sınırlarıile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin, faaliyetleri eğlence vergisine, tabidir.
Verginin mükellef, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Gerekli Belge :
Belediyenin tahakkuk işleri şefğinden temin edilecek eğlence vergisi beyannamesi.

Yapılacak İşlemler :
Eğlence vergisi beyannamesini doldurarak tahakkuk fişi kestirmek suretiyle verginizi tahakkuk ettirebilir ve veznelere ödeme yapabilirsiniz.

E-belediye Uygulamaları

Online Belediye Sistemi ile;

İnternet üzerinden Tahakkuk, Tahsilat ve  Borç  bilgilerinizi görebilirsiniz.

Bu işlemleri takip ederken Kredi Kartı ile internet üzerinden son derece güvenli bir şekilde borcunuzu ödeyebilirsiniz.  Ayrıca Online İşlemler sayfamızda güvenliğinizle ilgili ek açıklamalar yer almaktadır.

Emlak, Çevre, İlan&Reklam Beyanlarınızı görebilir veya isterseniz bu  beyanlarınızın çıktısını alabilirsiniz.

Tüm bu işlemlerden yararlanmak ücretsizdir ve üye olmanız yeterlidir. Belediyemizde mükellefiyet kaydınız mevcut ise e-belediye üyeliği için internet üzerinden Yeni Üyelik Başvurusu linkine tıklamanız, ekrandaki yönergeleri izleyerek Üyelik Başvuru Formunu doldurmanız ve onaylamanız yeterlidir.

Bilgileriniz kontrol edilip onaylandıktan sonra mail adresinize sistem tarafından verilen ve kimsenin bilmediği bir şifre gönderilecektir. Şifrenizi aldıktan sonra Kullanıcı Kodu ile sisteme giriş yaparak mutlaka şifrenizi değiştiriniz. Kullanıcı Kodu gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler içinse Vergi Kimlik Numarasıdır.

E - Belediye hizmetlerinden yararlanmanız için lütfen Üye Girişi kısmından kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz...

Yapabileceğiniz İşlemler

Sorgulama işlemleri;

  Arsa Rayiç Değerleri

  İnşaat Maliyet Bedelleri

  Bina Aşınma Oranları

  Çevre Temizlik Vergisi Tarifeleri

İnteraktif İşlemler;

  Üyelik Başvurusu

  Şikayet Bildirim Formu

  Şikayet Takip Formu

  Borç Bilgilerine Bakma

  Kredi Kartı ile Borç Ödeme

  Tahakkuk Bilgilerine Bakma

  Tahsilat Bilgilerine Bakma

  Beyan Bilgilerine Bakma

  Şifre Değiştirme     

T - Belediye Uygulamaları   (444 17 99)

Belediyemizde telefon belediyeciliği teknolojisi ile kusursuz hizmet anlayışı...

Telefon ile Vergi Borcunuzu Öğrenin.

Teknolojinin Verdiği Rahatlığı Yaşayın!

           Artık Belediyemizle ilişki kurmak isteyen herkes, Belediyemize bir telefon kadar yakın. Üstelik herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın…

          Saptanmış konularda bilgi edinme, vergi ödeme ve daha birçok alanda telefonla haberleşme. Mükelleflerimizle bilgisayarlarımız arasında, gündüz ya da gece, herhangi bir saatte...

          Sadece yukarıdaki numarayı tuşlamanız ve Mükellef Sicil Numaranızı bilmeniz yeterli..

Not: Mükellef Sicil Numaranızın önünde yer alan sıfırları tuşlamayın…   Yanlış  00012150   Doğru  12150

 

Vergi Sistemi

         Vergi mükelleflerimizin belediyeye gelmeden  herhangi bir yerden telefon ile ödemeleri gereken vergi bilgilerini öğrenebilme imkanı…

         Sistem, mükelleflerimize vergi bilgilerini okuması veya isteğe bağlı olarak fax, e-mail veya SMS göndererek de bütün vergi dökümünü sunar.

Kredi Kartı ile Borç Ödeme

        Bugünden sonra mükelleflerimiz vergi bilgilerini öğrendikten sonra isterlerse Kredi Kartları ile bu vergilerini ödeyebilirler.

        Bu sistem ile, mükelleflerimizi belediyeye getirmeden istedikleri yerden ödemelerini yapabilme imkanı sunuyoruz.

 T.C Kimlik Numaralarınızı Bildiriniz

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Gereği;

  Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilmesi,

  Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınması,

  Bu nedenle müdürlüğümüzde yapacağınız işlemlerde T.C. Kimlik Numarasının kullanılması kanunen zorunlu hale gelmiştir.

  Ayrıca; belediyemizde yapacağınız tüm işlemlerin sağlıklı olması ve karışıklıklara meydan verilmemesi açısından da faydalı olacaktır.

T.C. kimlik numaralarının ispatı için nüfuz cüzdanlarının ya da yetkili makamlardan alınmış T.C. kimlik numaralarını gösteren belgelerin sunulması yeterli olacaktır.

  Tüzel kişiler ise (anonim şirket, limited şirket ve eshamlı komandit şirket gibi) işlemlerinde mevcut ya da vergi dairelerinden yeni alacakları on haneli vergi kimlik numaralarını sunmaya devam edeceklerdir.

Mükelleflerimizin Menfaati Gereği;

  Mükelleflerimizin T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri halinde kurum içi uygulamalarda karışıklıklara son verilebilecektir.

  Mükelleflerimize ulaşılarak, uygulamalar, mevzuat değişiklikleri, borç bilgileri, belediyemiz etkinlikleri v.b. birçok olay hakkında bilgi verilebilecektir.

  Vergilendirme uygulamalarından haberdar olabilecek, cezalı işlemlere maruz kalmamak için uygulamalardan haberdar olacaksınız.

  Yukarıda bahsedilen işlemleri bir kereye mahsus yaparak birçok işlem ve sıkıntıdan kurtularak idaremizle yapacağınız işlemlerden memnun kalmanın yanında T.C. Devletinin bir vatandaşı olarak sorumluluklarınızı yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşayacaksınız…

Hesap Numaraları

Emlak Vergisi Ödeme Şekilleri:

1. Belediyemiz Veznelerinden ödeme yapabilirsiniz.

2. Halk Bank Erzurum Şubesi İban No: TR 290001200934200007000014 ’nolu Belediyemiz hesabına havale veya eft gönderebilirsiniz.(sicil numaranızı yazmayı unutmayınız..!)

3. PTT Kanalıyla Posta Çek No:111345 ve 111359’nolu belediyemiz hesablarına(sicil numaranızı yazmayı unutmayınız..!)
4. İnternet sitemizden kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.(üye olmak zorunlu değildir) (www.yakutiye.bel.tr)

5. (444-17-99 ) nolu telefondan vergi borcunuzu öğrenmek için 1 tuşunu tuşlayıp vergi sicil numaranızı girerek,borcunuzu öğrenebilir ve verginizi kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.

NOT:1-Vergi Borcunuzu ve Sicil numaranızı ( 0442- 235- 26-10) nolu telefondan veya (444-17-99) nolu telefondan İletişim Merkezimiz’den öğrenebilirsiniz.

Gelir Servisi  Tahsilat Servisi

Telefon: 0 442 235 26 10 Dahili: 1131 veya 1132
Faks : 0 442 2358298