Mali Hizmetler Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu

Performans Programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetler Birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim Performans Programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

Bütçenin Hazırlanması

Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte Mali Hizmetler Birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır. İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli mali plan, İdarenin Stratejik Planı, Bütçe çağrısı ve Bütçe hazırlama rehberi, Yatırım genelgesi ve Yatırım programı hazırlama rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

Bütçe İşlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. Bütçe kayıt ve işlemleri, Mali Hizmetler Müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.

Ödenek Aktarma Belgelerinin Düzenlenmesi

 İdarenin bu işlemleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Ön Mali Kontrol İşlemleri

 Ön Mali Kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.

Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, mali hizmetler müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler bakanlık tarafından belirlenir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali Hizmetler Müdürlüğünce ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunulur.

Taşınır ve Taşınmaz Kayıtlarının Tutulması

 İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler birimine bildirir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır.

Gelirlerin Tahakkuku Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili

 İdarelerin gelir tahakkuku, gelir alacaklarının takip ve tahsil işlemleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Diğer Birimlerin herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektiren gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali hizmetler müdürlüğüne bildirilir.


Gelirlerin Tahakkuk İşlemleri

a- 1319 Saılı Emlak Vergisi

b- 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanununun:

1- 12-16 maddeleri gereği ilan reklam vergisi

2- 17-22 maddeleri gereği eğlence vergisi

3- 52-54 maddeleri gereği işgaliye harcı

4- 81.maddesi gereği işyeri açma izni harcı

5- 63-66 maddeleri gereği su rusmu harcı

6- 97.maddesi gereği Ücrete tabi işler

7- Mükerrer 97 maddesi gereği Maden Payları

8- Mükerrer 44.maddesi gereği İşyeri Çevre Temizlik Vergileri beyan ve bildirimlerini kabul edip Tarh ve Tahakkuk işlemlerini yapmak

c- Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından dosyası hazırlanarak Müdürlüğümüze gönderilen 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu 86-94 maddeleri gereği Harcama İştirak Paylarının tahakkuk işlemi yapılıp ilgili mükelleflere tebliği

d- Vergi ve Harç konuları gereği belediyemize beyan ve bildirimde bulunmayan Mükelleflere vergi yoklama memurları tarafından yoklama fişi düzenlenmesi, Yoklama fişleri incelendikten sonra V.U.K ilgili maddeleri gereği varsa eksikliklerinden dolayı vergi ve ceza ihbarnamesi tarh ve tahakkuk edilir,tebligat kanununa göre vatandaşa tebliğ edilir

e- 213 Sayılı V.U.K’nun 4751 Sayılı Kanunla değişik mükerrer 49 maddeinin b ve Emlak Vergisi Kanununun 33 maddesinin 8 numaralı fıkrasına istinaden Takdir Komisyonlarının  ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin 4 yılda bir yapacakları takdirler tarh ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.


Gelirlerin Tahsil İşlemleri

a- Veznelerde 1319 Sayılı Emlak Vergisi ve 2464 Sayılı Belediye Gelir Vergisi Kanununda belirtilen Çevre Temizlik, İlan Reklam vergileri gibi diğer vergi, harç ve ücretlerin tahsilatlarını yapmak ve kesin teminat, çeşitli gelir v.s tahakkuksuz tahsilatları yapmak.

b- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerin zabıtlarına istinaden çıkan Encümen kararı ile kesinleşen cezaların tahsilatını yapmak.

c- Vadesinde borçlarını ödemeyen ve tahsilatı yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içersinde işlemlerin tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri için 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununu uygulamak.

d- Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tahsilatını yapmak.

e- Belediyenin posta çeki hesabına yatırılan, mükelleflerin vergi ödemelerini, ilgili hesaplarına tahsilatlarını yapmak.

f- E-Belediye sistemiyle internet üzerinden kredi kartı ile tahsil edilen vergi borçlarının takibini yapmak.

g- Belediye veznesine yatan günlük tahsilatın gün bazında raporlanarak , muhasebe şefliği hesapları ile karşılaştırıp gelir hesabını tutturmak.

Muhasebe Şefliğinin Görevleri

a- İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b- İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması,

c- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programını uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

d- Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

e- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

f- Günlük tahsilâtları bankaya yatırmak, tüm banka hesap işlemlerinin takibini yapmak,

g- Harcama Birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

h- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

i- Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

j- Ön Mali Kontrol faaliyetini yürütmek,

k- İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

l- İlgili kurumlara ödenmek üzere emanete alınan hesapların firma ve şahıslara ödenmesini sağlamak,

m- Belediye birimlerinin personel, cari, sermaye ve sermaye transferi harcama kalemlerine ilişkin tüm ödemelerin yapılmasını sağlamak.

n- Maaş ve Ücret ödemelerinin yapılmasını ve yasal kesintilerin zamanında ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak

o- Yıl sonu kesin hesabı ve bilançoyu çıkarmak, Sayıştay’a gönderilmesini sağlamak.

p- Mali konularda Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           Mali Durum Beklenti Raporu