Yapı Kontrol Müdürlüğü

A.    GÖREV TANIMI
 
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi’ne esas Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün çalışma planı aşağıdaki gibidir.
 
Belediyemiz sınırları içinde bulunan yerleşme alanlarındaki yapılaşmaların; imar planları, imar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun sağlıklı ve güvenli bir şekilde teşekkülü sağlanmalıdır. Kentimiz, deprem riski taşıyan bölgeler sıralamasında 1. Derece Deprem Bölgesi’nde bulunmaktadır.
 
İlçemizde; can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, sağlıklı çağdaş kentler oluşturulabilmesi,
planlı ve ruhsatlı yapılaşma için; kaçak yapılarla mücadelenin ve yapıların kontrolünün etkin yapılması gerekmektedir. Şikâyetler, ihbarlar ve reysen tespitler üzerine, arşiv dosyası ile yerinde tetkik edilen binalara yasal işlemler yapılmaktadır.
 
Kaçak yapıların, ruhsat ve eklerine aykırı yapıların ve tehlikeli yapıların yasal işlemleri yapılarak yıkımlarının gerçekleştirilmesi, Müdürlüğümüz’de yapılan çalışmalarda öncelik kazanmaktadır.
 
B.    FAALİYET ALANI
 
1.    Belediyemiz sınırları içinde ve buna bağlı köylerdeki kaçak yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlara ait tespit, inceleme ve tetkiklerini yaparak aykırı olan yapılar - imalatlar için 3194 sayılı yasanın 32. ve 42. Maddeleri gereği;
 
•    Yapı Tatil Zaptı düzenlemek.
 
•    Devam eden inşaatların yerinde fiili mühür yaparak durdurulmasını sağlamak.
 
•    Durdurulan inşaatlarda faaliyetin devamının tespiti durumunda mühür fekki nedeniyle Hukuk İşleri Müdürlüğü kanalı ile suç duyurusunda bulunmak.
 
•    Yapı Tatil Zaptı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içersinde Encümen’ce para cezası kararının alınmasını sağlamak.
 
•    Yapı Tatil Zaptı’nın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde aykırılığın giderilmesi halinde mühür işlemini tutanak ile kaldırmak.
 
•    5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesine göre imar kirliliğine neden olması sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmak üzere Yapı Tatil Zaptı’nı Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne iletmek.
 
•    Yapı Tatil Zaptı tebliğ tarihinde itibaren 30 gün içersinde aykırılığın giderilmemesi durumunda Encümen’ce ayıkırlığın giderilmesi yönünde karar alınmasını sağlamak.
 
•    4708 sayılı yasa doğrultusunda İmar Müdürlüğü’nce aykırılığı tespit edilen ve durdurulan inşaatların Encümen Kararları’nın alınmasını sağlamak.
 
2.    3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği;
 
•    Teknik Rapor düzenlemek.
 
•    Encümence para cezası kararı ile aykırılığın giderilmesi yönünde karar aldırmak.
 
•    Korunmasına dair tescil kaydı bulunan yapılar için Tescilli Esereler Komisyonu’nca düzenlenen Teknik Rapor gereği Encümen kararının alınmasını sağlamak ve Anıtlar Kurulu’na bildirmek.
 
3.    İmar Kanununun 40. Maddesi gereği;
 
•    Tespit edilen çukurların kapatılması, terk edilmiş yapıların giriş- çıkışların kapatılması için Teknik Rapor düzenlemek.
 
•    Encümence para cezası ile aykırılığın giderilmesi yönünde karar alınmasını sağlamak.
 
4.    İmar Kanunun 37. Maddesi gereği;
 
•    İnşaat ruhsatına ek projesinde otopark alanı olarak görülen yerlerin farklı amaçlar ile kullanıldığı tespiti  durumunda teknik raporu düzenlemek.
 
•    Teknik raporun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içersinde aykırılığın giderilmemesi durumunda Encümen kararı alınmasını sağlamak. 
 
5.    İmar Kanunun 41. Maddesi gereği;
 
•    Parsellerin yola bakan cephelerinin İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliği’nin 60. Maddesi’ne göre kapatılması için teknik rapor düzenlemek.
 
•    Gereğinin yapılmaması durumundan encümen kararının alınmasını sağlamak.
 
6.    775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. Maddesi gereği;
 
•    Hazineye ait arazilerde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol. vb.) kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi ile gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yıkım programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlemek.
 
7.    Yürürlükte bulunan 2981/ 3290/ 3366 sayılı İmar Affı gereği;
 
•    Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda İmar Affı Başvurusu bulunan yapılara ait tapu işlemlerine esas gerekli Tapu Müdürlükleri’ne nüfus dökümlerinin verilmesi.
 
•    İsim değişikliği yapılması.
 
•    İş yeri uygunluk belgelerinin verilmesi.
 
8.    Yukarıda belirtilen Encümen Kararları’nda yapım gerektiren kararların gereği için Fen İşleri Müdürlüğü’ne iletilmesini sağlamak.
 
9.    Yukarıda belirtilen Encümen Kararları’nın yıkım gerektiren kararlarında;
 
•    Yıkım programı yapma.
 
•    Öncelikli tehlikeli yapılar, işgaller olmak üzere yıkımlarının yapılmasını sağlamak.

 

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           T.C. Yakutiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği