T.C. ERZURUM YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

T.C.

ERZURUM YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Dumlu Mahallesinde Tek katlı  Dükkanın 3 yıllığına (kiraya) verilmesi, Ada ve parsel numarası ile alanı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı olan yeşil alan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

 

MEVKİİ

VASFI

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

( 3 YILLIK )

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİH/SAAT

Dumlu 

Tek katlı Dükkan

10729

  11

37,15

18.000,00 TL

540,00

30/06/2022-09:00

 

2. İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. Bu ihaleye ait İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık Servisinden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

4. İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 27/06/2022 tarihi saat 08:00’e kadar  aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.                                  

5. İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler :

  1. Kanuni ikametgah belgesi,
  2. Türkiye de tebligat için adres beyanı,
  3. Noter tasdikli imza beyanı/sirküleri,
  4. Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekaletnameleri,
  5. Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,
  6. İhale dokümanın satın alındığına dair belge,
  7. Şirketler için Ticaret Sanayi Odası Belgesi (2022 yılında alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü

6. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

 

İlan olunur.