Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Dumlu Mah.Halitpaşa Cad. 10731 ada, 4 parselde bulunan fırının 3 yıllığına kiraya verilmesi

 

T.C.

ERZURUM YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Dumlu Mah.Halitpaşa Cad. 10731 ada, 4 parselde bulunan fırının 3 yıllığına kiraya verilmesi işi, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı olan fırın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

 

MEVKİİ

VASFI

ALAN (m2)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

( 3 YILLIK )

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİH/SAAT

YAKUTİYE /DUMLU

FIRIN

270,80

24.3000,00 TL

729,00 TL

16/03/2021-09:40

 

2. İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. Bu ihaleye ait İdari Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Servisinden 150,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

4. İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 15/03/2021 tarihi saat 15:00’a kadar  aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.                                  

5. İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler :

           a)  Kanuni ikametgah belgesi,

           b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

           c) Noter tasdikli imza sirküleri,

           d) Vekaleten katılacakların vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri,

           e) Bu şartnamenin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,

           f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

           g) Şirket olması halinde  Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi (2016 yılında alınmış)  ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü. (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)

           h) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)   

          ı) Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınmış, Emlak, reklam v.s vergi borcu olmadığına dair belge

6. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

 

İlan olunur.

 

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           ilan metni